The Tao of Geek - http://www.taoofgeek.com/ ArchivesCastAboutCommunity ForumExtrasContact Information

poH: 20060401start comic prev comic


A bom -- 2006/03/06 11:47:27 PM

joH'a' ghaH wIj DevwI': jIH DIchDaq Hutlh pagh. ghaH chen jIH Qot bIng Daq SuD tI yotlh. ghaH Dev jIH retlh vIHHa' bIQmey. ghaH chenqa' wIj qa'. ghaH Dev jIH Daq the Hemey vo' QaQtaHghach vaD Daj pong chIch. 'ach 'a' jIH yIt vegh the ngech vo' the QIb vo' Hegh, jIH DichDaq taHvIp ghobe' mIghtaHghach, vaD SoH 'oH tlhej jIH. lIj DevwI' naQ je lIj naQ, chaH belmoH jIH. SoH ghuH a SopDaq qaSpa' jIH Daq the Daq vo' wIj jaghpu'. SoH anoint wIj nach tlhej Hergh. wIj HIvje' qettaH Dung. DIch QaQ je muSHa'taH pung DIchDaq tlha' jIH Hoch the jajmey vo' wIj yIn, je jIH DichDaq yIn Daq joH'a' tuq reH.jInaSchu' vaj -- 2006/02/15 10:12:02 AM

jIboghDI' SIbI' Datvo' ghompu' ghojmoq. 'ej yay'taHvIS mInDu' DunwI' Doj lughoq. pay' jatlh ghojmoqpIn: *ghuvam vID yIHaj!* DotlhwIj tlhojchu'mo': jInaSchu' vaj.

jIHmo' Qoppu' SaD tIqDu', bangwI', SoH'e' qaqIHpa'. jIHmo' Qop je SaD latlh, jImev 'e' vIpIHpa'. choghaj 'e' vIHech, bang. nIteb jIH HIghaj. 'a SoHvaD vIja'nIS: jInaSchu' vaj.

be' mIp'e' vIqoy'moHlaH. be' quv'e' vInIHmoH. be' qan'e' vInaghqangmoH. be'Hom Qup'e' vIwIHmoH. choghaj 'e' vIHech, bang. nIteb jIH HIghaj. 'a SoHvaD vIja'nIS: jInaSchu' vaj.

vengHeDaq jIyItDI', nechqang je yejquv. bong be' vay' vIqIHDI', tugh yonqa'meH muwuv. SoHvaD ghu'wIj vIja'nIS: Qu' vIra'DI', lulaj. 'ej vIt yIHonQo': jInaSchu' vaj.paQDI'norghDaq -- 2006/02/06 12:39:34 AM

reH paQDI'norgh bIH neH valwI' mu'mey net bep. 'ej yIn motlhvaD lI'Ha' bIH, yIn motlh neH wIghajtaHvIS. ((pa' yIghoS)) jatlhDI' valwI''a', HemajDaq wa' Dopvo' latlh Dop wIghoSnIS 'e' Hechbe' ghaH. SIbI' net ta'laH, lI'bejchugh ta'vam. lutDaq 'oHtaHbogh pa''e' Hech ghaH. pa'qoqvam Daq wISovbe'. pa'qoqvam QIjchu'be' je ghaH. 'ej naDev nuQaHlaHbe'bej je. Dochmey yajbe'lu'bogh yajbe'lu' 'e' neH luqapchu' Hoch paQDI'norghmeyvam. 'ej wISovpu'chu'. 'ach latlh Dochmey bIH Dochmey'e', reH DIbuSnIStaHbogh mavangtaHvIS. vaj jatlh wa' ((qatlh bolobQo'? paQDI'norghmey bopabchugh neH paQDI'norghmey bomoj 'ej reH boSaHnISbe'choH.)) jatlh latlh ((paQDI'norgh 'oH je mu'lIj'e'. jISuDrup.)) jatlh wa'DIch ((yay DaSuqpu'.)) jatlh cha'DIch (('ach Do'Ha' paQDI'norghDaq neH.)) jatlh wa'DIch ((ghobe', ngoDDaq. paQDI'norghDaq DachIlpu'.))Ha'DIbaH je QIb -- 2006/01/22 11:17:13 PM

nujDajDaq Soj qeng Ha'DIbaH bIQtIqHomDaq yIt ghaH He DungbIQtIqHom tlha'DI' bIQDaq legh'egh Soj tIn qengbogh Ha'DIbaH pIm Qub Sojvetlh SuqmeH HIv HIvDI' bIQDaq chagh SojDaj 'ej chIlta'taH pagh taHbe' -- 2006/01/01 11:52:39 PM

taH pagh taHbe'. DaH mu'tlheghvam vIqelnIS. quv'a', yabDaq San vaQ cha, pu' je SIQDI'? pagh, Seng bIQ'a'Hey SuvmeH nuHmey SuqDI', 'ej, Suvmo', rInmoHDI'? Hegh. Qong --- Qong neH --- 'ej QongDI', tIq 'oy', wa'SanID Daw''e' je cho'nISbogh porghDaj rInmoHlaH net Har. yIn mevbogh mIwvam'e' wIruchqangbej. Hegh. Qong. QongDI' chaq naj. toH, waQlaw' ghu'vam! HeghDaq maQongtaHvIS, tugh nuq wInajlaH, volchaHmajvo' jubbe'wI' bep wIwoDDI'; 'e' wIqelDI', maHeDnIS. Qugh DISIQnIS, SIQmoHmo' qechvam. Qugh yIn nI'moH 'oH. reH vaq 'ej qIpqu' bov; mayHa'taH HI'; Dochchu' HemwI'; ruv mImlu'; tIchrup patlh; 'oy'moH muSHa'ghach 'Il vuvHa'lu'bogh; quvwI'pu' tuv quvHa'moH quvHa'wI'pu'; qatlh Hochvam lajqang vay'? wa' taj neH lo'DI', Qu'Daj Qatlh qIllaH ghaH! tep qengqang 'Iv? Doy'moHmo' yInDaj, bepmeH bechqang 'Iv, mISbe'chugh neHtaHghach, ghaH ghIjmo' DuHvam: Hegh tlha' vay': Hegh tlha' qo''e' tu'bogh pagh. not chegh lengwI'ma', qo'vetlh veHmey 'elDI'. vaj Seng DIghajbogh, lajtaHmeH qaq law'; latlh DISovbe'bogh, ghoSchoHmeH qaq puS. vaj nuch DIDa 'e' raDlaw' ghobmaj, qelDI'. 'ej, pIvmo', wovqu'taHvIS wuqbogh qab, 'oH ropmoH rIntaH Sotbogh qech ghom Hurgh. 'ej Qu'mey potlh DItulbogh qIl je qechvam. vIDHa'choH nab. baQa'! *'ovelya* 'IH! toH be', qa''a'pu'vaD bItlhobtaHvIS, jIyempu' 'e' yIQIjchoH je.

ArchivesCastAboutCommunity ForumExtrasContact Information

nuvpu' puj lut chenmoH lIS walS 2002-2006. yilo'Qo' chaw' DaHutlhchugh